TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCE

A. Book

1. THE BAO - Basic musical theoreotics - Publishing House of HoChiMinh city - 1992

2. PHAN KE BINH - Vietnamese customs - Khai Tri - Book store of Saigon - 1973

3. HONG DANG - Musical instrument in symphony orchestra - Cultural Publishing House - l983

4. DO BANG DOAN-DO TRONG HUE - Great ceremonies and dance music of Vietnamese reigns - Literature Publishing House  - 1992

5. LE QUY DON - Kien van Tieu luc - Publishing House of Social Science of Hanoi - 1977

6. Dai Nam Thuc luc Tien bien (13 volumes) - Vol. XI - History Publishing House - Hanoi - 1962

7. PHAM DINH HO - Vu Trung Tuy But - Youth Publishing House - Association of literature studying and teaching of HoChiMinh city - 1989

8. LE HUY-HUY TRAN - Vietnamese traditional musical instruments - Cultural Publishing house - Hanoi 1 984

9. LE HUY - Eminent artist MINH HIEN - Traditional musical instruments - World Publishing House - Hanoi - 1994

10. XUAN KHAI - Learning to play two-stringed moon-shaped lute Nguyet - Hanoi National Conservatory of Music - Music Publishing House of Hanoi - 1994

11. XUAN KHAI - DUC BANG - Learning to play two-stringed moon-shaped lute Nguyet - Cultural Publishing House - 1983

12. TRAN VAN KHAI - Stage arts of Vietnam - Khai Tri Bookstore of Saigon - 1970

l3. Kham dinh Dai nam Hoi dien Su le  (262 volumes) - Vol. 99, section "Musical Instruments" from line 22 of page 113 to page 118 (revised by Nguyen dynasty's mandarins)

14. THUY LOAN - Brief history of Vietnamese music-Hanoi Conservatory of music - Music Publishing House of Hanoi - 1993

15. DANG VAN LUNG- Thinking about traditional arts when studying on carved pictures on bronze drum - Publishing House of Soclal Science of Hanoi - 1997

16. NGUYEN THỊ NHUNG - Percussion and Ðe drum in the traditional opera Cheo - Vietnam Musicology Institute - Music Publishing House of Hanoi -1998

17. NGUYEN DINH NGHIA - Study on flute and declamation on your own - DaNang Publishing House - 1992

18. CAO XUAN PHO (Chief Editor) - Views concerning history - ASEAN culture; ASEAN arts - ASEAN Institute - 1984

19. DAO HUY QUYEN - Traditional musical instruments of Giarai and Bahnar ethnic group - Youth Publishing House - 1998

20. Eminent artist NGUYEN THI THANH TAM - TRAN QUOC LOC - learning to play monochord Bau - Hanoi Conservatory of Music - Music Publishing House of Hanoi - 1995

21. LE TAC - An Nam Chi Luoc (l9 volumes), Vol. 1 (line 9 to line 21 of column 1 of page 47) - College Institute of Hue - Translating committee of historical materials of Vietnam - 1961

22. VAN TAN-NGUYEN LINH-LE VAN LAN-NGUYEN DONG CHI-HONG HUNG - Hùng Vuong's age - Social Science Publishing House - Hanoi - 1973

23. TRAN NGOC THEM - Basic theories of Vietnamese culture - University of Social and Human Science - 1997

25. BUI THIET - 54 ethnic groups of Vietnam and other names - Institute of Culture - Ministry of Culture and Information - Youth Publishing House of Hanoi - 1999

26. TRAN KIEU LAI THUY - Court Music of Nguyen dynasties - Thuan Hoa - Publishing House - Hue - 1997

27. TO NGOC THANH - HONG THAO - Study on traditional music, Vol. 1 - Cultural Publishing House - Hanoi - 1986

28. TO NGOC THANH - Traditional musical instruments of Vietnamese minorities - Center for traditional culture of Hochiminh city - Culture and Arts Publishing House - 1995

29. VU HONG THANH - BUI LAM - Arts on gongs of Stieng minority of Song Be province - Department of Culture and Information of Song Be province - Institute for Culture and Arts of Hochiminh city -1995

30. Scales and modes in traditional music of ethnic groups in the South of Vietnam - Institute for Culture and Arts of Hochiminh city  - 1993

31. VU NHAT THANG - Scales of renovated opera Cai lương of Tai Tu style - Vietnam Musicology Institute - Music Publishing House of Hanoi - 1998

32. NGUYEN VIEM - History of traditional music - Vietnam Musicology Institute - 1996

33. TO VU - The vitality of Vietnamese traditional music - Music Pubhshing House of Hanoi - 1996

34. NGO BICH VUONG - DINH THI NOI - Learning to phay sixteen-stringed zither Tranh - Hanoi Conservatory of Music - Music Publishing House of Hanoi - 1994

35. TRAN VAN KHE - Vietnamese traditional music - Presses Universitaires du France, Paris - 1992

36. V.A.VA-KHRA-M-EPE - Basic theories on music (translated by Vu Tu Lan) - Cultural Publishing House of Hanoi - 1985

37. Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire - 1922

B. Magazines, theoretics and thesis

38. NGUYEN VAN DOI - Vietnamese traditional musical theories (Textbook of Department of Ethonology - Hochiminh city conservatory) - 1995

39. NGUYEN VAN DOI - The old and modern ways of giving notation in Vietnamese traditional music - (Textbook of department of ethnology - Hochiminh city conservatory) - 1997

40. PHAM THUY HOAN - Method of study on Tranh lute (Textbook) - 1976

41. VU NHAT THANG  "Study on scales used in musical pieces of tunes of Xuan, Ai, Oan"  Magazine of Culture and Arts - Office for theoretics on Culture and Arts - Ministry of Culture - Vol.3 (issue of May and June 1987)

42. Arts on gongs - Maternal for Festival and Forum on Gongs - Department of Culture and Information of Cia Lai - Kon Tum province - 1986

43. TRAN THANH TRUNG - Methods of study on flute; Vol.1, Basic techmques and short musical pieces (typewriting material of author)

44. KIEU VAN TAN (KIEU TAN) - Study on sunken-fret guitar used in Tai Tu and Cai luong music (Bachelor thesis, faculty of theoretics, Hochiminh city Conservatory of Music - 1992

45. HO NGOC CHINH - The role of Co (Nhi) in Tai Tu band of the South (Master thesis, Faculty of Musical Theories, Hochiminh city Conservatory of Music - 1997

C – CD-ROM

46. Microsoft - International Musical Instrument - 1992

Sách (book):

1- THẾ BẢO - Nhạc lý cơ bản -
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 1992.
2- PHAN KẾ BÍNH - Việt Nam Phong tục -
Nhà sách Khai Trí - Sàigòn 1973.
3- HỒNG ÐĂNG - Các nhạc khí trong Dàn nhạc giao hưởng -
Nhà xuất bản Văn hóa-1983.
4- ÐỖ BẰNG ÐOÀN - ÐỖ TRỌNG HUỀ - Những Ðại lễ và Vũ khúc của Vua chúa Việt Nam
- Nhà xuất bản Văn học -1992.
5- LÊ QÚY ÐÔN - Kiến văn tiểu lục -
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội - 1977.
6- Ðại Nam Thực lực Tiền biên
(gồm 13 quyển) - Quyển XI - Nhà xuất bản Sử học - Hà Nội -1962.
7- PHẠM ÐÌNH HỔ - Vũ trung Tùy bút -
Nhà xuất bản Trẻ - Hội nghiên cứu giảng dạy Văn học Thành phố Hồ Chí Minh -1989.
8- LÊ HUY - HUY TRÂN - Nhạc khí Dân tộc Việt Nam -
Nhà xuất bản Văn hóa - Hà Nội -1984.
9- LÊ HUY - NSƯT. MINH HIẾN - Nhạc khí truyền thống Việt Nam -
Nhà xuất bản Thế giới - Hà Nội-1994.
10- XUÂN KHẢI - Sách học Ðàn Nguyệt - Nhạc viện Hà Nội -
Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nội -1994.
11- XUÂN KHẢI - ÐỨC BẰNG - Sách học Nguyệt -
Nhà xuất bản Văên hóa - 1983.
12- TRẦN VĂN KHẢ I - Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam -
Nhà sách Khai Trí Sàigòn -1970.
13- Khâm định Ðại nam Hội điển Sự lệ -
(gồm 262 quyển) - Quyển 99, mục Nhạc khí từ dòng 22 - trang 113 đến trang 118 - ( do Nội các triều Nguyễn biên soạn và khắc in).
14- THỤY LOAN - Lược sử âm nhạc Việt Nam - Nhạc viện Hà Nội -
Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội - 1993.
15- ÐẶNG VĂN LUNG - Từ hoa văn Trống Ðồng nghĩ về văn nghệ dân gian -
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội -1997.
16- NGUYỄN THỊ NHUNG - Nhạc khí gõ và Trống Ðế trong Chèo truyền thống -
Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nội -1998.
17- NGUYỄN ÐÌNH NGHĨA - Phương pháp tự học Sáo và ngâm thơ -
Nhà xuất bản Ðà Nẵng -1992.
18- CAO XUÂN PHỔ (chủ biên) - Những vấn đề lịch sử - Văn hóa Ðông Nam Á : Nghệ thuật Ðông Nam Á -
Viện Ðông Nam Á - 1984.
19- ÐÀO HUY QUYỀN - Nhạc khí Dân tộc Jrai và Bahnar -
Nhà xuất bản Trẻ - 1998.
20- NSƯT. NGUYỄN THỊ THANH TÂM - TRẦN QUỐC LỘC - Sách học Ðàn Bầu -
Nhạc viện Hà Nộ i - Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nội - 1995.
21- LÊ TẮC - An Nam Chí Lược -
(gồm 19 quyển) - Quyển 1 - (trang 47, cột 1 từ dòng 9 đến dòng 21) - Viện Ðại học Huế - Ủy ban Phiên dịch Sử liệu Việt Nam - 1961.
22- VĂN TÂN - NGUYỄN LINH - LÊ VĂN LAN - NGUYỄN ÐỒNG CHI - HOÀNG HƯNG - Thời đại Hùng Vương - Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội - 1973.
23- TRẦN NGỌC THÊM - Tìm về bản sắc Văn hóa Việt Nam -
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 1996.
24- TRẦN NGỌC THÊM - Cơ sở Văn hóa Việt Nam -
Trường Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 1997.
25- BÙI THIẾT - 54 DÂN TỘC VIỆT NAM và CÁC TÊN GỌI KHÁC -
Viện Văn hóa - Bộ Văn hóa Thông Tin - Nhà xuất bản Thanh niên - Hà Nội - 1999.
26- TRẦN KIỀU LẠI THỦY - Âm nhạc cung đình Triều Nguyễn -
Nhà xuất bản Thuận Hóa - Huế - 1997.
27- TÔ NGỌC THANH - HỒNG THAO - Tìm hiểu âm nhạc Dân tộc cổ truyền -
tập 1 - Nhà xuất bản Văn hóa - Hà Nội - 1986.
28- TÔ NGỌC THANH - Giới thiệu một số nhạc cụ Dân tộc thiểu số Việt Nam -
Trung tâm Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Văn nghệ - 1995.
29- VŨ HỒNG THỊNH - BÙI LẪM - Nghệ thuật Cồng Chiêng của Dân tộc Stiêng tỉnh Sông Bé -
Sở Văn hóa Thông tin Tỉnh Sông Bé - Viện Văn hóa Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh - 1995.
30- Thang âm điệu thức trong âm nhạc truyền thống một số Dân tộc miền Nam Việt-Nam -
Viện Văn hóa Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh - 1993.
31- VŨ NHẬT THĂNG - Thang âm Nhạc Cải lương - Tài tử -
Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nội - 1998.
32- NGUYỄN VIÊM - Lịch sử âm nhạc dân gian cổ truyền -
Viện nghiên cứu Âm nhạc -1996.
33- TÔ VŨ - Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam -
Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nôïi - 1996.
34- NGÔ BÍCH VƯỢNG - ÐINH THỊ NỘI - Sách học Ðàn Tranh -
Nhạc viện Hà Nội - Nhà xuất bản Âm nhạc Hà Nội - 1994.
35- TRẦN VĂN KHÊ - Nhạc truyền thống Việt Nam (La musique Vietnamiene traditionnelle) -
Presses Unniversitaires du France, Paris - 1992.
36- V.A.VA-KHRA-M-ÊPÊ - Lý thuyết âm nhạc cơ bản - (người dịch Vũ Tự Lân) - Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội -1985.
37- Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire - 1922.

Tạp chí, tài liệu, luận văn (Magazines, theoretics and theses):

38- NGUYỄN VĂN ÐỜI - Lý thuyết âm nhạc cổ truyền Việt Nam (Tài liệu giảng dạy Khoa Dân tộc - Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh) - 1995                                                          39- NGUYỄN VĂN ÐỜI - Các lối ký âm xưa và nay trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam (Tài liệu giảng dạy Khoa Dân tộc - Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh) - 1997                    40- PHẠM THÚY HOAN - Phương pháp Ðàn Tranh (Tài liệu Giáo khoa) -1976
41- VŨ NHẬT THĂNG - Tìm hiểu thang âm của một số bài bản thuộc các điệu Xuân, Ai, Oán -
Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật - Cơ quan nghiên cứu Lý luận Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn Hóa - số 3 (tháng 5 - 6 -1987).
42- Nghệ thuật Cồng - Chiêng - Kỷ yếu Liên hoan và Hội thảo Khoa học Cồng Chiêng -
Sở Văn hóa Thông tin Gia Lai - Kom Tum -1986.
43- TRẦN THANH TRUNG - Phương pháp học Sáo -
Tập 1: Những kỹ thuật căn bản và một số tiểu phẩm - (Tài liệu đánh máy của tác giả).
44- KIỀU VĂN TẤN (Kiều Tấn) - Tìm hiểu về cây đàn Ghi-Ta phím lõm trong âm nhạc Tài tử và Cải lương
(Luận văn tốt nghiệp Ðại học chuyên ngành Lý luận Âm nhạc - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - 1992).                                                                       45- HỒ NGỌC CHINH - Vai trò của Ðàn Cò (Nhị) trong Ban nhạc Tài tử Nam Bộ. (Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Âm nhạc- Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh) -1997

Ðĩa CD và các tác phẩm:                                                                        46- Microsoft - Nhạc khí Quốc tế (Musical Instruments).                                            47- GSTS. Quang Hải - Concerto cho Ðàn Tranh và Dàn nhạc Giao hưởng- Biểu diễn Ðàn Tranh: Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Diệu Quang - Chỉ huy: GSTS Quang Hải.             48- Nguyễn Xinh - Phối âm dựa trên chất liệu bài Trống Cơm (Dân ca quan họ Bắc Ninh) viết cho Ðàn Bầu và Dàn nhạc Giao hưởng - Biểu diễn Ðàn Bầu: Nghệ sĩ Nguyễn thị Hải Phượng.